logo

Obchodní podmínky

Provozovatel obchodu:
FIM Gloabl s.r.o.
Varšavská 715/36
120 00 Praha 2
Česká republika

IČ: 10709606
DIČ: CZ10709606

A.       ÚVOD
B.       OBJEDNÁNÍ A DODÁNÍ ZBOŽÍ
C.       PLATEBNÍ PODMÍNKY
D.       REKLAMACE
E.       ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST PŘI PŘEVZETÍ VĚCI, ZÁRUKA ZA JAKOST
F.       PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOVY
G.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
H.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A. ÚVOD
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro internetový obchod fotokurzy-fm.cz, provozovatele FIM Gloabl s.r.o., se sídlem Varšavská 36, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO 10709606 a určují podmínky prodeje a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího Fotokurzy-FM.cz a kupujícího (dále také zákazník).
Informace o provozovateli internetového obchodu fotokurzy-fm.cz jsou uvedeny v záložce KONTAKT.

B. OBJEDNÁNÍ KURZU
1. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil se zněmím těchto obchodních podmínek.
2. Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné.
3. Každá objednávka bude ihned po odeslání potvrzena formou e-mailové zprávy, čímž dojde k platnému uzavření kupní smlouvy. Potvrzovací e-mailová zpráva bude zaslána na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při registraci (objednávce) a bude obsahovat tyto informace: údaje o zákazníkovi, dodací adresu, údaje o objednaném zboží, počet kusů objednaného zboží, atd. Toto potvrzení posílá server automaticky.
4. Zákazník je povinen při objednávce uvádět i telefonický kontakt, nebrání-li tomu závažné okolnosti.
5. Pokud zákazník po přijetí potvrzení objednávky zjistí, že je některý z údajů chybný nebo nedostatečně vyplněný, je jeho povinností sdělit tuto skutečnost co nejdříve prodávajícímu. Nejlépe e-mailem na adresu info@fotokurzy-fm.cz. Zákazník napíše do předmětu zprávy Oprava objednávky a do jejího těla číslo objednávky a správné údaje.
6. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí s tím, že při nedostavení se v termínu daném u jednotlivého zakoupeného kurzu, nevzniká nárok na náhradu škody.
7. Kupující v odobí mezi koupí kurzu a datem konáním kurzu můze své místo na kurzu přenechat jiné osobě. Tuto skutečnost musí nejpozdějí 2 hodiny před konáním kurzu sdělit prodávajícímu prostřednictvím e-mailu.
8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
9. Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

C. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cenu kurzu dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) bezhotovostním převodem na jeden z účtů prodávajícího, uvedené v e-mailu s potvrzením objednávky.
2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na výše uvedený bankovní účet prodávajícího.

D. STORNO
1. Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně.
2. Storno přihlášky je možné podat nejpozději 5. pracovní den před zahájením semináře (např. pokud seminář začíná v pondělí, je nutné jej stornovat nejpozději v pondělí předešlého týdne).
3. Bude-li účast stornována 5. pracovní den a v termínu delším před zahájením kurzu, vrátíme vám peníze zpět na účet formou opravného daňového dokladu (dobropisu). Můžeme rovněž po dohodě s vámi uhrazené prostředky použít na úhradu jiné akce (zápočet).
4. Pokud stornujete účast 4. pracovní den a v termínu kratším před zahájením kurzu, storno již z provozních důvodů nemůžeme akceptovat- finanční prostředky nevracíme, účast není možné ani převést na jiný termín, akceptujeme však náhradníka!
5. Pokud se účastník bez písemné omluvy nedostaví na objednanou akci, uhrazené kurzovné se nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

E. ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE
Zákazník má právo podat Prodávajícímu reklamaci nebo stížnost na poskytnuté vzdělávací akce, a to z důvodu:
– Způsobu výuky lektora
– Metodického obsahu akce
– Organizace akce
Reklamaci nebo stížnost uplatňuje zákazník vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to na adresu FIM Gloabl s.r.o., Filip Matušinský, Symfonická 9, 158 00 Praha 13 nebo e-mailem na info@fotokurzy-fm.cz.
Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat:
Kontaktní údaje (IČO, název společnosti, adresa sídla, příp. korespondenční adresa)
Jméno a příjmení účastníka akce nebo osoby, která za zákazníka reklamaci vyřizuje včetně telefonního a e-mailového kontaktu
Identifikaci akce – datum, název, číslo faktury k dané akci
Popis – důvod reklamace/stížnostiNebude-li zaslaná písemnost zákazníka dodavateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost přijata k dalšímu řízení.
Způsob a lhůty vyřízení reklamace/stížnosti
Prodávající je povinen reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace/stížnosti od zákazníka, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodli na lhůtě delší. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace/stížnost doručena Prodávájícímu
Způsob řešení reklamace/stížnosti z důvodu:
Způsobu výuky lektora, metodického obsahu kurzu nebo organizace kurzu:
Odpovědná osoba prověří předmět – důvod reklamace/stížnosti v daném kurzu (např. porovnáním hodnotících dotazníků ostatních účastníků akce atd.) a pokud uzná reklamaci/stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu, např. náhradu kurzu účastí v jiném termínu, vrácením části účastnického poplatku, event. jiným způsobem dle dohody se zákazníkem.

F. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat porvrzení o registraci na kurz v co možná nejbližší době. Pokud prodávající nebude kupujícího na kurz zapsat (např. z důvodu překročení kapacity kurzu), uvědomí zákazníka, nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí závazné objednávky, o situaci a nabídne mu náhradní řešení.
2. Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce daňový doklad a předat jej zákazníkovi.
3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník již v minulosti nesplnil svůj závazek nebo s ním byly jakékoli problémy.
4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (z důvodu vážné nemoci, překážkám v místě sjednané lokace apod…), nedohodne-li se s zákazníkem na novém plnění. O této skutečnosti musí být kupující vždy informován. V takovém případě Prodávájící odešle celou částku kupní ceny zákazníkovi na baknovní účet do 3 pracovních dnů od vzniku této situace.

H. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Provozovatel internetového obchodu fotokurzy-fm.cz prohlašuje a zavazuje se, že veškeré osobní údaje fyzických osob budou využity v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, výhradně za účelem realizace práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy a pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci plateb fyzických osob učiněných bankovním převodem.
2. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů pro výše uvedený účel v databázi prodávajícího i po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Select your currency
CZK Česká koruna